Toribio, P. (2019). Iliffe, Rob. Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton. Oxford, Oxford University Press, 2017, XI + 522 pp. [ISBN: 978-0-19-999535-6]. Asclepio, 71(2), p286. Recuperado a partir de https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/926